chaniasepia50

Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης

Βασικά Χαρακτηριστικά 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3190/1995, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ωστόσο, απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες.

Για την ίδρυση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4.500 ευρώ (άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3190/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ.1 του Ν. 2842/2000) ενώ θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο κατά την υπογραφή του καταστατικού (άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3190/1995 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998). Το μισό τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά. Περιορισμός ως προς το ύψος του κεφαλαίου δεν υπάρχει. ύμφωνα με το Ν. 2842/2000, για τις ήδη υπάρχουσες εταιρίες προβλέπεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν με 2,5% χαμηλότερο κεφάλαιο (δηλ. 17.500 ευρώ).


Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Ν. 3190/1995 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να συστήσει και ένα μόνο πρόσωπο ή μία ήδη συσταθείσα ΕΠΕ να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη. Ωστόσο, η μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι άκυρη αν ο εταίρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που τη συνέστησε είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ή αν έχει συσταθεί από άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ..

Το κεφάλαιο διαιρείται σε «μερίδες συμμετοχής» καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι, σύμφωνα με το Ν. 2848/2000, μικρότερο των 30 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας που διέπουν την ΕΠΕ κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ' όλη την διάρκεια της ζωής της, είναι:
 • Η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρίας), και
 • Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων, η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και
 • Η ύπαρξη δυο οργάνων, δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή ή Διαχειριστών.

Διαδικασίες ίδρυσης - Προυποθέσεις
 1. Να υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της
 2. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ τα Φυσικά Πρόσωπα – Εταίροι της Εταιρείας στο αρμόδιο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που
  υπάγονται: (Τ.Α.Ε. ή ΤΕΒΕ ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης)
  · Τ.Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : Ελευθερίου Βενιζέλου 4 (κτίριο Επιμελητηρίου) τηλ. 58711
  · ΤΕΒΕ Δ/ΝΣΗ : Κορνάρου 11, τηλ. 43453
 3. Να καταρτισθεί το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της Εταιρείας το οποίο, για να νομιμοποιηθεί, θα
  πρέπει:
  1. «Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης, της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση, γιατί (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 7 Ν. 2081/92)
  2. Να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
  3. Να υποβληθεί στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων.
  4. Να κατατεθεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης), περίληψη του καταστατικού της Ε.Π.Ε., όπου
   δημοσιεύεται με ευθύνη του Συμβολαιογράφου ή του Διαχειριστή).
 4. Να πάρει η Εταιρεία «ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας» και Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, στηνπεριφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται.
 5. Να εγγραφεί η εταιρεία στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
  1. Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,
  2. Θα πρέπει να πάρετε «Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής των ετήσιων εισφορών» από το οικείο Επιμελητήριο (το
   οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφ. α αρθρ. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ για τη θεώρηση των βιβλίων
   και στοιχείων της Επιχείρησης σας).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Μητρώο του ΕΒΕΧ

 1. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον ή τους διαχειριστές της επιχείρησης.
 2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει), όπως έχουν κατατεθεί και θωρηθεί από το Πρωτοδικείο Χανίων (σε φωτοτυπία).
 3. Φ.Ε.Κ. (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης), που δημοσιεύεται η ανακοίνωση κάθε περίληψης του καταστατικού της Ε.Π.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του ΦΕΚ, στο οποίο θα δημοσιευθεί η περίληψη του συνυποβαλλόμενου καταστατικού.
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).
 5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), όλων των Νόμιμων Εκπροσώπων (σε φωτοτυπία).
 6. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου απαιτείται, να εκδοθεί, για τις περιπτώσεις άσκησης από την εταιρεία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
 7. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η Υπηρεσία, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικαιολογητικών:
  1. Μισθωτηρίου ή άλλου δικαιολογητικού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
  2. Λογιστικού Βιβλίου του ΚΒΣ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Διαγραφή από το Μητρώο του ΕΒΕΧ
 1. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον ή τους διαχειριστές της επιχείρησης.
 2. Καταστατικό Διάλυσης της εταιρείας
 3. Διακοπή επαγγέλματος από Οικονομική Εφορία
 4. Δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διάλυσης της εταιρείας
 
Chania CCI. All rights reserved